Your Page Title Your Page TitleYour Page Title
Scroll Top

Общи условия

Общи условия за използване на уебсайт http://www.rentfashion.bg и за всички други форми на магазини, управлявани от „РЕНТ ФЕШЪН“ ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Общи разпоредби и страни по Общите условия.

II. Дефиниции.

III.     Малолетни, непълнолетни и недееспособни физически лица, и неправоспособни юридически лица.

IV. Политика на поверителност

V. Предоставяни услуги

VI. Цени

VII.    Посещение в офиса и пробване на продукти

VIII.   Сключване на договор (Поръчка)

IX. Грижа за продукт под наем

X. Доставка и връщане

XI. Депозити и плащане

XII.    Отказ от договора – политика за възстановяване и отказ

XIII.   Замяна на продукт

XIV.  Гаранции и рекламации

XV. Интелектуална собственост

XVI.  Прекратяване и разваляне на договора

XVII. Спасителна клауза

XVIII.        Изменение на общите условия

XIX.  Информация за органи, контролиращи дейността

XX. Приложимо право

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. ТЕ МОЖЕ ДА СА ПРОМЕНЕНИ ОТ ПОСЛЕДНОТО ВИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

Прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски стоки и услуги, предлагани на Сайта https://rentfashion.bg/. Настоящият документ съдържа информация за дейността на “РЕНТ ФЕШЪН” EООД  и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “РЕНТ ФЕШЪН” EООД , като уреждат отношенията между нас и всеки един от Потребителите ни.

С регистрирането си в Сайта, или използвайки Сайта или някои от услугите, предлагани на Сайта,  както и чрез закупуване на стоки и/или услуги от Търговеца, Потребителят декларира, че приема настоящите Общи условия, както и че е пълнолетен (навършил 18 години), е непълнолетно лице (на възраст между 14 и 17 г. вкл.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, или правоспособно юридическо лице, и че притежава необходимата степен на дееспособност и/или правоспособност, за да сключва сделки.

Ползването на Сайта не е позволено от Потребител, който не е съгласен с настоящите Общи условия.

I. Общи разпоредби и страни по Общите условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “РЕНТ ФЕШЪН” EООД, по-долу за краткост “Търговец“, от една страна, и потребителите на стоки и услуги, предлагани на Сайта https://rentfashion.bg/, както и всички стоки и услуги, предлагани от „РЕНТ ФЕШЪН“ ЕООД,  наричани по-долу за краткост „Потребители“, от друга.

“РЕНТ ФЕШЪН” ЕООД  (Rent Fashion) е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 121236720 адрес ул. Ген. Йосиф Гурко №42, София, България, имейл адрес hello@rentfashion.bg телефон +359888556600.

Потребител (или Клиент) e всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 17 г. вкл.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител,  или юридическо лице, което притежава пълна правоспособност за правни действия, и ползва Сайта, придобива и/или наема стоки или ползва услуги от Търговеца.

Потвърждаването на Общите условия е доброволно, но необходимо и задължително условие за създаване на акаунт/профил, при поръчки и/или сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

Създаване на акаунт/профил и предоставянето на посочената задължителна информация (имена, валиден е-мейл адрес, телефонен номер) е доброволно, но необходимо и задължително условие за ползването на услугите на Търговеца. От съображения за сигурност, всеки Потребител може да създаде само един свой акаунт/профил. При опит от Потребител да създаде повече от един акаунт/профил, Търговецът има право да закрие всички профили, създадени след първия такъв. Информацията, подадена в Потребителския акаунт трябва да бъде действителна и точна.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Клаузите на Общите условия или на договори, които са в несъответствие на разпоредбите на Закона за защита на потребителите, се считат за невалидни, като на тяхно място се прилагат клаузите на Закона за защита на потребителите.

II. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт (или уебсайт)https://rentfashion.bg/ и всички негови подстраници и събдомейни.

Офис – офис на Търговеца, в който е възможно посещение при въпроси, след предварително уговорен час. Закупуване или наемане на стоки и услуги в офиса не се извършва – използвайте Сайта за тези цели.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за поверителност, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, условия за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока (или продукт или артикул) – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоките, предлагани от Търговеца в този уебсайт и чрез други канали са употребявани и/или собственост на трети лица. Възможно е наличието и на нови стоки (с или без етикет). Основните предлагани стоки са дрехи, обувки и аксесоари, като е възможно предлагането и на други артикули.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ. Основната услуга, предоставяна на уебсайта е отдаване на стоки под наем.

Наем – отдаването на стоки от страна на Търговеца на свои Потребители срещу заплащане на наемна цена, за период от време, посочен в заявката или поръчката от Потребителя и препотвърден от Търговеца.

Цена за закупуване (продажна цена) – сумата в български левове или в друга валута с включени данъци, полагаща се на Търговеца, на основание прехвърляне на собствеността на Стоката върху Потребителя, съгласно Договора. Продажната цена може да бъде обявена и като „Купете“, „Купете на специална цена“, „ЗАКУПЕТЕ за …. лв.“, “Продава се..” и други изрази, информиращи за покупко-продажба.

Наемна цена (или цена за наем) е цената, която Потребителят заплаща за наем на стоки, посочена за всеки продукт, както и в Поръчката, с включен ДДС. За пълна информация, посетете раздел Цени в тези Общи условия.

Сума за плащане – Цената за закупуване или Наемната цена за всеки продукт, според избрания вид сделка.

Поръчка – доброволно встъпване в Договор от Потребител чрез избиране на продукти (за покупка или под наем), добавянето им в кошницата, попълването на необходимите полета и финализирането на поръчката. Финализирането на поръчката винаги означава, че Потребителят се е съгласил с Общите условия на Търговеца.

Договор – договор за покупка на стока или за услуга, по силата на който Потребителят прави Поръчка чрез Сайта на Търговеца и се задължава да заплати продажната или наемната цена. При покупка на стока Търговецът или собственикът на стоката прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Потребителя, а при Поръчка за услуга Търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на Потребителя, в това число отдаването на дрехи и/или аксесоари под наем.

Договорът може да бъде сключен и от разстояние. Договорът за продажба се счита за сключен, когато Потребителят направи Поръчка на уебсайта на Търговеца и приеме Общите условия.

Партньор – физическо или юридическо лице, което отдава под наем или продава свои стоки (дрехи, аксесоари) на трети лица чрез уебсайта и/или шоурума на Търговеца срещу комисиона.

Договор за отдаване и/или продажба на стоки от физически и/или юридически лица (Партньори) – договор, по силата на който физически и/или юридически лица отдават и/или продават свои стоки (дрехи, аксесоари) чрез уебсайта на Търговеца срещу комисиона. Търговецът се явява посредник по тези договори и не носи отговорност за невярна информация и права относно отдаваните и/или продаваните от Партньори стоки. Този Договор може да бъде сключен и от разстояние.

ПЦД (Препоръчителната цена от доставчик или RRP): ориентировъчна първоначална продажна цена с ДДС, или Оригиналната цена на етикета, в магазин или сайт за продажба на дребно, на която продуктът е обявен първоначално, преди евентуални отстъпки за сезонни или други разпродажби и намаления на цената. ПЦД, както и Оригиналната цена на етикета е посочена само с цел ориентир на Потребителите относно ценовия диапазон на артикула. Търговецът не носи отговорност за некоректно обявена ПЦД или Оригинална цена на етикета за продукти на Партньори, както и не предоставя отстъпки или други компенсации в случай, че Потребител намери по-ниска цена за даден продукт.

Уникален продукт – в този уебсайт „Уникален продукт“ означава продукт, който е единствен за уебсайта (на уебсайта не се предлагат други продукти от същия или друг размер в същия цвят и модел).

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

III. Малолетни, непълнолетни и недееспособни физически лица, и неправоспособни юридически лица

1. Търговецът не продава или отдава под наем Стоки на:

 • Физически лица под 18 години, с изключение на лица между 14 и 17 г. включително, които са получили предварително съгласи от свой родител или друг законен представител.
 • Непълнолетни физически лица на възраст между 14 и 18 години без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител
 • Пълнолетни физически лица, навършили 18 години, но без необходимата степен на дееспособност
 • Неправоспособни юридически лица

IV. Политика на поверителност

2. Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 • При предвидено задължение по закон

Цели на обработка на Вашите лични данни за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения:

 • установяване на самоличността Ви;
 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договорр;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 • изготвяне на потребителски профил;

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
 • данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори и куриерски фирми;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

При изрично писмено поискване от страна на Потребителя, личните му данни могат и ще бъдат заличени от Търговеца с всички налични технически и други видове средства.

Вижте пълната Политика за поверителност и бисквитки тук.

V. Предоставяни услуги

3. На Сайта на Търговеца Потребителите имат възможност да сключват договори за:
• Наем на стоки като дрехи и аксесоари
• Закупуване на дрехи и аксесоари
• Отдаване на свои продукти под наем
• Продаване на свои продукти

4. Търговецът предлага и доставка на предлаганите от Търговеца стоки и услуги.
5. Стоките, предлагани за наем или за продажба на уебсайта са употребявани и/или са били собственост на друг. Възможно е предлагането и на неупотребявани стоки. Преди да направи поръчка е необходимо Потребителят да се запознае детайлно с информацията за желаният(ите) продукт(и), тъй като е възможно наличието на следи от съхранение или други дори при неупотребявани продукти.
6. На Сайта на Търговеца се предлагат само автентични продукти, в добро и отлично състояние. Реплики, фалшиви продукти, „fast-fashion“ и неизвестни марки (освен в случай, че Търговецът прецени да предложи конкретен такъв продукт), както и такива с петна или дефекти няма да бъдат допускани. Търговецът има право да откаже публикуване на продукт или да върне вече публикуван продукт при установяване на фалшификат или замърсяване/дефект, като всички разходи по публикуването на този продукт, почистване, транспорт, както и евентуални претенции от Потребители, са за сметка на Партньора, който ги предлага. Търговецът не носи отговорност за грешно подадена информация или фалшиви стоки, предоставяни от Партньори.
7. Услугата за наем на стоки се предлага за различни интервали от време. Необходимо е да се избере начална дата на наема, както и продължителност на наема според наличните опции в сайта на Търговеца.
• Наемът започва да тече от първата дата на наемния период, като на тази дата ще получите продукта с куриер или можете да вземете от офиса на Търговеца. Изключение е ден неделя когато куриерските фирми не работят – моля, имайте предвид при поръчката.
• Крайна дата на наема: необходимо е да получим продукта обратно на последната дата от наема. Изключение е ден неделя когато куриерските фирми не работят.
8. Търговецът полага необходимите грижи за стоките си и се стреми да предоставя стоки в добро състояние, но поради спецификата на продуктите (употребявани), Търговецът не носи отговорност ако даден продукт дефектира по време на ползването му по небрежност от страна на Потребителя, или поради естественото износване на продукта.
9. Търговецът поддържа актуално описание и/или снимки на предлаганите стоки и услуги на своя уебсайт, и има право да ги променя по всяко време, без предизвестие и без задължението да уведомява Потребителите. Възможно е неволно забавяне в актуализацията на информацията (пр. характеристика от променлив характер) – подобно забавяне няма да се счита за подвеждаща информация и Потребителят няма право да има претенции или да предявява рекламации.

VI. Цени

10. Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
11. Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
12. Цените са за покупка на предлагани стоки, или за наемането им (наемна цена), според описанието в уебсайта на Търговеца. Не е възможно закупуването на стока на цена, обявена за наемна цена и предназначена за наемането на продукт за посочен период от време.
13. Цената за наем на дреха, аксесоар или друг вид артикули (наемна цена) включва:
• Наем на продукта за съответния брой дни, избран в процеса на поръчката.
• Почистване според изискванията на етикета на всеки продукт и законовата рамка на Р. България. При наемане или закупуване, Потребителите получават почистен продукт. Потребителите нямат право да почистват стоките, освен след изрично писмено съгласие от Търговеца и само от определените от него фирми за това. При връщане на силно замърсен продукт или с петна, изискващи по-специално третиране, Търговецът има право да удържи от депозита или изиска сума, необходима за специално почистване на продукта.
• Други услуги, ако има такива, са упоменати в описанието на всеки продукт.
14. Цената не включва разходите за доставка и/или връщане, освен ако в информацията за конкретната стока, предоставена от Сайта, не е описано друго.
15. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Търговецът не е длъжен да изпраща известие на Потребителите след направени корекции в цените.
16. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга / наем.

VII. Посещение в офиса и пробване на продукти

17. Само Потребители, които имат създаден акаунт/профил в Сайта на Търговеца могат да изпробват продукти в офиса на Търговеца.
18. Посещението в офиса и изпробване на продукти е с предварително записване и според наличността на желаните продукти, която не е гарантирана от Търговеца. Търговецът не носи отговорност в случай, че при записан час за проба, един или повече от желаните продукти не са налични поради забавено връщане от друг Потребител, връщане с повреди, унищожаване на продукта, както и при наемане на продукта за съответния ден от друг Потребител.
19. От съображения за сигурност, офисът на Търговеца е под постоянно видеонаблюдение. Чрез посещението си, Потребителите се съгласяват да бъдат обект на видеонаблюдение. Камерите не разполагат със системи за лицево разпознаване и заснемането представлява обработване на лични данни, но не представлява обработване на биометрични данни.
20. Изпробването трябва да се извършва с нужното внимание и грижа към продуктите. В случай на повреда или зацапване по време на проба по вина (вкл. невнимание) на Потребителя, Търговецът има право да изиска сума, равна на очаквания разход за поправка и/или почистване на стоката. При неотстранима повреда, Потребителят заплаща продажната цена за дадената стока (ако продуктът не се продава се заплаща сума равна на депозита) и придобива собственост върху стоката.
21. Търговецът има право да откаже проба в случай, че Потребител не подхожда с необходимата грижа и внимание към стоките на Търговеца, включително при използване на прекомерно количество грим и/или аромати, оставящи следи върху стоките.
22. Взимането и/или връщането на наета стока се извършва само след предварителна уговорка, която е писмено потвърдена от Търговеца.
23. Наемането или закупуването на продукти и услуги не може да бъде осъществено в офиса на Търговеца. За целта е необходимо да се използва Сайта, след създаване на профил.

VIII. Сключване на договор (Поръчка)

24. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки и услуги (вкл. наем на стоки) чрез пускане на поръчка.
25. Писмената форма на договора се счита спазена и без да е налице подписан нарочен договор чрез поръчка от Потребителя на сайта на Търговеца и приемане на Общите условия чрез отбелязване в полето (чек бокс) „Прочетох и се съгласявам с Общите условия на сайта *“.
26. Необходимо е Потребителят да предостави необходимите данни за поръчката чрез попълване на всички задължителни полета на страницата за поръчки на Сайта и да избере способ и момент на плащане, след което да завърши поръчката чрез интерфейса на Сайта.
27. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на получаване на е-мейл с потвърждаване на поръчката от страна на Търговеца.
28. При наем на стоки, в поръчката задължително фигурира начална дата, дата за връщане, име на продукта, размер и наемна цена, която е по-голяма от 0.00 лв. В случай, че депозитът не е избран за плащане по време на поръчка, той няма да е видим в потвърждението, и сумата и срок за плащане ще бъде изпратен в допълнителен е-мейл след поръчката.
29. Търговецът изпраща заявените стоки и извършва заявените услуги само след получаване на заплащане от страна на Потребителя на:
• При стоки под наем: наемна цена, депозит (ако се изисква такъв за желания продукт) и цена за доставка (ако е приложимо). Сумите следва да бъдат получени от Търговеца поне 3 дни преди първата дата от наема;
• При закупуване на стока: цената на стоката и цена за доставка (ако е приложимо).

В случай, че Търговецът не получи заплащането, стоките няма да бъдат изпратени и услугите няма да бъдат извършени, а договорът между Търговеца и Потребителя се счита за анулиран и всички документи по него следва да бъдат сторнирани.

30. При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката, включително в случай, че на Сайта се визуализира наличност.
31. В офиса на Търговеца не може да се правят поръчки. Всички поръчки се пускат от Потребителя чрез влизане в профила си на Сайта и завършване на поръчка.
32. Потребителят няма право да преотдава под наем, да преотстъпва или да залага наета от Търговеца стока. При констатирано нарушение Потребителят дължи неустойка на Търговеца в троен размер на наемната цена за дадената стока.
33. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител или Потребител, който откаже да предостави необходимите данни или не спазва указанията за създаване на профил и използване на уебсайта.
34. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
• е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
• е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
• са установени злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца;
• в онлайн пространството (включително, но не само уебсайтове като nekorekten.com, Facebook, и др.) са подадени сигнали за некоректност за съответния Потребител;

IX. Грижа за продукт под наем

35. Потребителите нямат право да променят стоките под наем, включително временни корекции, премахване на пришитите етикети и др.
36. Потребителят е длъжен да се грижи за продукта като за свой собствен, да полага грижа за предотвратяване на повреди и зацапвания.
37. Някои маркови продукти се доставят с брандиран оригинален плик или калъф на съответната марка. При връщане е необходимо да поставите продуктите в получения калъф и да приложите получените с него закачалки или други опаковъчни аксесоари, за да избегнете удържане от депозита.
38. При възникнали повреди или зацапване, е необходимо Потребителят да информира Търговеца за детайлите – това ще помогне за отстраняване на проблема. В случай, че Търговецът установи повреда или зацапване извън покритието на включените в цената услуги, се свързва с Потребителя за повече информация и следващи стъпки според настоящите Общи условия.

X. Доставка и връщане

39. Доставки се извършват единствено на територията на Република България.
40. Доставката съдържа Стоките, включени в Поръчката, потвърдена от Търговеца и се доставят в подходяща опаковка и прикачени фирмени етикети на Рент Фешън ЕООД.
41. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи:
• чрез собствен транспорт
• чрез куриерска услуга от трето лице
• взимане на поръчката от Потребителя от офис на Търговеца: ул. Ген. Гурко №42, София 1000 – необходимо е предварително записване чрез формуляра на страница https://rentfashion.bg/kontakti/.

42. Доставката се извършва до адрес на Потребителя, посочен в поръчката и препотвърдена от Търговеца след успешно приключване на поръчката, получаване на потвърждение от Търговеца, и заплащане на цената за закупуване, наемната цена и/или депозита (ако се изисква такъв
43. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато:
• Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон;
• Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката или графикът на куриера не е позволил доставянето му;
В тези случаи Потребителят следва да се свърже с куриерската фирма за уточнение на доставката, като Търговеца полага усилия за опосредстването на максимално бърза доставка.
44. Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка на уебсайта, освен ако в договора за покупка/услуга не е упоменато друго. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя. Срокът започва да тече след сключване на договора за покупка/услуга, и след получаване на съответното плащане от страна на Потребителя.
45. Разходите за доставка се покриват от Потребителя освен в случаите, когато в договора/поръчката е записано друго. Начините и цените за доставка са упоменати на уебсайта на Търговеца.
46. Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон и/или е-мейл, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
47. Рискът от повреда или загуба на продукта преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на продукта), различно от куриера, приеме стоката.
48. Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
49. При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките. Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.
50. Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на Сайта без друго известие.
51. Потребителят може да върне продукт по следните начини:
• чрез куриер за негова сметка до фирмения ни офис: ул. Ген. Гурко №42, София 1000, получател Рент Фешън ЕООД, 0888556600;
• до Офис на Спиди № 279 София-Мальовица (ул.), получател Рент Фешън ЕООД, 0888556600;
• да го достави до фирмения ни офис (ул. Ген. Гурко №42, София 1000 след предварително записан час чрез формуляра на https://rentfashion.bg/kontakti/.
52. При нает продукт, срокът за връщане е последният ден от наемния период.
53. За връщане на продукт поради отказ от договора се прилагат клаузите в раздел „Отказ от договора“, част от настоящите Общи условия.
54. След получаване на върнатият продукт, Търговецът информира по е-мейл Потребителя за получаването му, както и за състоянието на продукта. При нужда информира за наличие на повреда – сумата за удържане от депозита според раздел „Депозити“ част от тези Общи условия, заедно с всички детайли по повредата.

XI. Депозити и плащане

55. Наемната цена и цената за покупка се заплаща при поръчка и след потвърждение от страна на Търговеца, че продуктът е наличен за желаната дата.
56. Депозитът се заплаща в допълнение на наемната цена преди изпращането на продукта и се възстановява след връщане на продукта от Потребителя във вида, в който е получен. При повреда е възможно задържане на част или целия депозит. Ако за продукта не се изисква депозит, но възникне повреда по време на ползването му е възможно да изискаме допълнително заплащане за покриване на щетите.
57. Издаване на фактури: плащането трябва да бъде направено от съответстваща фирмена сметка (при фактура за фирма), а данните за фактура да ни бъдат изпратени преди деня на плащането. Фактурите не подлежат на корекция.

В точките A. и Б. по-долу следва детайлно описание:

А. Депозити

58. При наемане на стоки (дрехи и/или аксесоари), Потребителят се съгласява да заплати определения от Търговеца депозит. Депозитът е необходимо да бъде заплатен за да бъде предоставена стоката и сумата да бъде получена от Търговеца поне 3 дни преди първия ден на наема (при банков превод е необходимо да бъде предвиден периодът, необходим за получаване на превода).
59. Депозитът се заплаща в допълнение на наемната цена.
60. Потребителят може да заплати депозита заедно с поръчката за наем на стока, или да го заплати допълнително, но поне 3 дни преди първия ден на наема.
• При заплащане на депозита заедно с поръчката за наем, той се заплаща със същия метод както поръчката за наем;
• При заплащане на депозита след поръчката за наем, той може да бъде заплатен чрез банков превод в брой на място в офиса на Търговеца, чрез дебитна или кредитна карта или чрез блокиране на сума по дебитна или кредитна карта (авторизация).

61. Депозитът се връща на Потребителя до 7 работни дни след като Потребителят е върнал наетата стока във вида, в който я е получил. Сумите се възстановяват по начина, по който са заплатени – банков превод, в брой, с карта или блокиране на сума. Търговецът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка и не се ангажира с допълнителни действия след извършване на банковия превод към посочената от Потребителя сметка.
62. Възможно е задържане на част или целия депозит в следните случаи:
• В случай на нанесена поправима повреда се задържа сума равна на разхода, който Търговецът ще направи за отстраняване на повредата (обикновено това са разходи за шивашки услуги и/или специализирано почистване) и евентуални транспортни разходи. Търговецът предоставя документ или кореспонденция от съответната фирма, отстраняваща повредата, с която Търговецът има установени бизнес отношения.
• При липси на калъф на Търговеца или оригинална опаковъчна торба или калъф на маркова стока, се задържа 25 лв. на калъф/опаковъчна торба.
• В случай на нанесена непоправима повреда или при изгубена стока (всички случаи, при които Потребителят не може да върне стоката), се задържа целия депозит, като стоката остава за Потребителя.
• В редки случаи, при нанесена сериозна повреда, когато вида и/или качеството на стоката са значително изменени, Търговецът може да предложи на Потребителя задържане на част от депозита, в който случай Потребителят не задържа стоката. Право на Потребителя е да откаже това предложение и да задържи стоката срещу цялата сума от депозита.
• При забавяне връщането на стоката, Търговецът може да задържи сума, равна на наемната цена за съответния период закъснение с начисление от 20% допълнителна неустойка, като в случай, че по време на забавения период Търговецът е имал потвърдена друга поръчка, Потребителят заплаща на 100% размера на сумата по тази поръчка.

Б. Плащане (закупуване или наем)

63. За да бъде завършена поръчката на нашия уебсайт е необходимо да бъде заплатена сумата по нея.
64. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
• Дебитна или кредитна карта
• Банков превод
• В определени случаи е възможно да е активна опция за плащане с наложен платеж
65. Ако за конкретни продукти или оферти е активна възможност за плащане с наложен платеж и Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката (в случай, че доставката не е безплатна).
66. В редки случаи е възможно заплащането на стока или услуга в брой в офиса на Търговеца, като поръчката е необходимо да бъде направена онлайн и да бъде избран метод за плащане Банков превод, който ръчно ще бъде променен на плащане в брой от служител на Търговеца.
67. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
68. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.
69. Таксите за заплащане на поръчка са за сметка на Потребителя.

XII. Отказ от договора – политика за възстановяване и отказ

70. Потребителят има право да се откаже от договора, или части от него, без да дължи обезщетение или неустойка в следните срокове:
При покупка на продукт: в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице;
При договор за услуга: При отказ от наем повече от 7 дни преди началната дата на услугата. Ако е заплатен депозит, той се възстановява в пълен размер.
71. При отказ от договор за услуга за наем 6 или по-малко календарни дни ще бъде начислена неустойка от 50% от наемна цена. Ако е заплатен депозит, той се възстановява в пълен размер.
72. При отказ от договор за услуга за наем или при връщане на стока, наета от Потребителя за започващ или отминал период, стоката се счита за употребена и услугата извършена, и заплатената сума за дадената услуга не подлежи на възстановяване. Ще очакваме продукта обратно най-късно в последния ден от наема. Депозитът се възстановява в пълен размер в случай, че стоката не е употребявана от Потребителя. Ако стоката е употребявана от Потребителя, се прилагат условията от раздел „Депозити“, част от настоящите Общи условия.
73. За да упражни правото си по горната клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите от които желае да се откаже, чрез попълване на Формуляра за отказ на онлайн поръчка (Word документ – моля, изискайте го на hello@rentfashion.bg). Търговецът се задължава да даде своето становище в писмен вид в рамките на 7 календарни дни.
74. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид, с всички прилежащи аксесоари и всички етикети да са оригинално прикачени (включително този на Рент Фешън).
75. Потребителят е длъжен да върне закупените стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и/или фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 7 дни от датата, на която Потребителят е получил одобрение на подадените във Формуляра за отказ на онлайн поръчка продукти. В случай че Потребителят не върне стоката в този срок, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
76. При отказ от Потребителя, и след одобрение от Търговеца, Търговецът възстановява сумата, заплатена за продукта (без сумата за доставка и други сходни разходи) в рамките на 7 дни след получаване на стоките обратно. При отказ от услуга (без случаите на започващ или отминал период) сумите се връщат до 7 дни след попълване на Формуляра за отказ на онлайн поръчка.
77. При отказ от Потребителя, и след одобрение от Търговеца, сумите се възстановяват на Потребителя по следните начини:
• По банков път когато заплащането е направено в брой, чрез банков превод или наложен платеж. Търговецът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка и не се ангажира с допълнителни действия след извършване на банковия превод към посочената от Потребителя сметка.
• Ако заплащането е извършено чрез кредитна или дебитна карта, сумите се връщат по същата дебитна или кредитна карта.
78. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

XIII. Замяна на продукт

79. При желание от страна на Потребителя да замени даден продукт без вина на Търговеца, Търговецът предлага алтернативи в сходна ценова гама, и според наличностите за желания период (при наем). Доплаща се или се връща разликата ако продажната цена, наемната цена и/или депозитът са с различна стойност. Разходите по транспорт на стоките е за сметка на Потребителя, а периодът на наемане на продукта остава непроменен (времето за транспорт се включва в периода на наема и е необходимо да се предвиди от Потребителя). Периодът на наем може да се удължи, след потвърждение от Търговеца и по ценовата листа за съответния брой дни. Възможно е и предоставяне на кредит за заплатената сума вместо замяна за продукт, който може да се използва за бъдещи наеми през https://rentfashion.bg/. Необходимо е етикетът на Рент Фешън да не е премахнат (важи и за оригиналните етиките, в случай че има такива).
80. При получен грешен продукт или с такъв с нарушения на външния вид или функционалности, Търговецът е длъжен да замени продукта с алтернативен такъв, в сходна ценова гама. Алтернативният продукт се одобрява предварително от Потребителя. В случай, че няма налична подходяща алтернатива, Търговецът възстановява сумата на Потребителя. Разходите за транспорт (с куриер по избор на Търговеца) се заплащат от Търговеца. При нужда, срокът за наем се удължава без доплащане, след потвърждение на Търговеца. Необходимо е етикетът на Рент Фешън да не е премахнат (важи и за оригиналните етиките, в случай че има такива).
81. Търговецът си запазва правото да предложи на последващи Потребители алтернативна стока със сходни параметри и продажна/наемна цена или връщане на заплатената сума – според предпочитанието на Потребителя – в случай, че дадена стока не бъде върната навреме предходен наем или бъде върната в негодна за следваща употреба вид.

XIV. Гаранции и рекламации

82. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
83. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
84. Търговецът не носи отговорност за разлика в размера до 2 см.
85. Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките.
86. Потребителят не може да оспори съответствието на стоката с договора за продажбата и/или наемането ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието, или несъответствието е в следствие на поведението на Потребителя.
87. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
88. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за привеждане на стоката от Търговеца в съответствие с договора за продажба/услуга, за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
89. При основателна рекламация Търговецът привежда стоката в съответствие с договора за продажба/услуга в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя, като:
• Ако стоката не е поправена в този срок, или в случай, че услугата е договорена за по-ранен срок, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката съгласно чл. 114 от ЗЗП.
• Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба/услуга е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на стоката или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
• Ако Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията чрез привеждането на стоката в съответствие с договора, той има право на избор между една от следните възможности:
• разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
• намаляване на цената.
• Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
90. Начин на предявяване на Рекламация:
• Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез формуляр за рекламация, предоставен на уебсайта на Търговеца.
• Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
• При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
• касова бележка или фактура;
• протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
• други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
91. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
92. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
93. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
94. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
95. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.
96. Когато Потребителят връща стока или се отказва от услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

XV. Интелектуална собственост

97. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
98. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
99. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
100. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
101. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
102. Моделите на Стоките и съпровождащите ги атрибути са интелектуална собственост на компанията производител, упомената на етикета на всяка Стока. Търговецът посочва марката според етикета на Стоката и не носи отговорност ако етикета на Стоката не отговаря на компанията производител, марката и/или собственика на правата върху дадената Стока.
103. Всички имена, марки, изображения и търговски марки в този уебсайт принадлежат и са ексклузивна собственост на техните собственици.

XVI. Прекратяване и разваляне на договора

104. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
105. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
106. Търговецът има право едностранно да прекрати едностранно договора, в случай че поради обстоятелства извън неговия контрол поръчаният продукт или услуга не са налични за изпълнение на договора. Например, в случай че стоката е увредна, унищожена или не е върната в нужния срок от предходен потребител и няма да бъде налична за желания период. В този случай Търговецът уведомява незабавно след установяване на повредата/липсата Потребителя, и възстановява платените суми в сроковете, описани в т. Отказ от договора. Търговецът не дължи допълнителни обезщетения на Потребителя. Възможно е Търговецът да предложи алтернативни продукти, според условията в т. „Замяна на продукт“.
107. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

XVII. Спасителна клауза

108. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XVIII. Изменение на общите условия

109. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие настоящите общи условия. Търговецът не е длъжен да изпраща известие на Потребителите след направени корекции в общите условия.
110. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, в случай че промените са направени след извършена поръчка от Потребителя, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
111. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

XIX Информация за органи, контролиращи дейността

112. Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
• За КЗП:
 Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 тел: 0700 111 22
 email: info@kzp.bg
 адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

• За КЗЛД:
 Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 тел: 02/91-53-518
 email: kzld@cpdp.bg
 адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

113. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
114. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
115. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
116. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.
117. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

XX. Приложимо право

118. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Дата на последна актуализация: 12.06.2024

Колекции

Добави този продукт в колекция
0 lists
 Управлявай

  Създай първата си колекция!
  Създай нова колекция